24
یکشنبه 5 مرداد 1399
شماره 7997
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بازیگران و کارگردان مجلس مؤسسان

موافقان و مخالفان انقراض قاجاریه و روی کارآمدن پهلوی چه کسانی بودند
پشت پرده
​​​​​​​مجلس مؤسسان از درون توصیه‌نامه مجلس شورای ملی در خلع سلطنت قاجار در آذرماه 1304 بیرون آمد.

جشن انقراض فامیل خودمان

چه کسانی در مراسم تاج‌گذاری رضاخان حضور داشتند
​​​​​​​شاه جدید، رضا، در بهار 1305 مجلس تاج‌گذاری به پا کرد.