23
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
صفحه سوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یکی از مشهورترین ترجمه‌ها از ادبیات مغرب‌زمین، ترجمه فارسی بینوایان اثر سترگ ویکتور هوگو در این سال منتشر شد.
طبق این سند در سال1307 شمسی، 13روز به جهت اعیاد باستانی، 23روز برای اعیاد و عزاداری‌های تقویم قمری و 53جمعه تعطیل بوده که جمعا 89روز یعنی تقریبا یک‌چهارم سال تعطیل بوده است.
هرچه با خودم کلنجار رفتم تا در سال1306 از نخستین حضور بی‌حجاب زنان خانواده سلطنتی در قم و اعتراض روحانیون بنویسم و آغاز منازعات حکومت و روحانیت بر سر پوشش زنان، نتوانستم خودم را راضی کنم به‌دنبال همان خطی بروم که تاریخ داشت در نهان برجسته‌اش می‌کرد .

محل پستخانه؛ ساختمان تاریخی یک قرن

۱۵ هزار مترمربع در اختیار معمار کاربلد روزگار، نیکلای مارکف قرار گرفت
روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ نوشت: «در تعقیب انتشار اعلان وزارت پست و تلگراف راجع به تهیه نقشه جامعی مطابق احتیاجات پستخانه مرکزی و محل گمرک از طرف مهندسین داوطلب شش قطعه نقشه تهیه و تقدیم مقام وزارت شده بود قبل از ظهر امروز برای انتخاب یکی از نقشه‌ها کمیسیونی مرکب از آقایان کفیل بلدیه، مستر پلند، رئیس اداره راه‌آهن، محتشم‌السلطنه، میرزا حسن خان شقاقی، معمار بانک شاهنشاهی «کارگالستیانس»، شیخ حسن خان عضو بلدیه و چند نفر دیگر با حضور آقای وزیرپست و تلگراف قاسم‌خان صوراسرافیل تشکیل شد و نقشه‌های تهیه شده تحت مطالعه قرار گرفت که پس از انتخاب یکی از آنها شروع به احداث محل پستخانه و گمرک جدید که در ضلع خیابان سپه و میدان مشق خواهد بود، نمایند.»
PDF چهارشنبه 8 مرداد 1399
کوتاه صفحه سوم
روزنامه شیکاگو تریبیون در 9ژوئیه1928 18تیر1307، یکی از اخبار مهم خود را به سفر پادشاه افغانستان به ایران اختصاص داده است.