حزبی به‌نام توده
سلیمان میرزا اسکندری از رهبران حزب اجتماعیون و عامیون، به‌عنوان رهبر افتخاری حزب معرفی شد
38روز بعد از اشغال ایران درحالی‌که رضاشاه به تبعید فرستاده شده بود، در 10مهر 1320، گروهی از 53نفر کمونیست زندانی شده در دوران او، دور هم جمع شدند و حزبی با مرام اشتراکی را که طبق قانون سال1310 جرم بود تشکیل دادند.