دستگیری مالخر میلیاردر

در انبارهای متهم 7میلیارد تومان اموال مسروقه کشف شد
با دستگیری مالخر سابقه‌دار، 6انبار پر از اموال مسروقه به ارزش بیش از 7میلیارد تومان از او کشف شد.