اولویت بازگشایی واحدهای تولیدی راکد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم بازگشایی واحدهای صنعتی تعطیل شده، گفت: واحدهای تعطیل شده‌ای که امکان تولید داشته و بازار فروش دارند، در اولویت بازگشایی هستند.