3
چهار شنبه 30 آبان 1397
شماره 7533
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
29هزار و 424متر زمین در شمال تهران معروف به باغ اراج سرنوشتی همچنان مبهم دارد.

10 اقدام در 6 ماه

تقدیر شورای شهر از عملکرد سید محمد علی افشانی به عنوان شهردار
شهر
رئیس شورای شهر تهران در آخرین جلسه پارلمان شهری گفت: «ما همه تلاش خود را کردیم تا سیدمحمدعلی افشانی را حفظ کنیم.»