اردکانیان شب و روز ندارد

رضا اردکانیان، وزیر نیرو حالا نه شب دارد و نه روز؛ از یک سو کشور با بحران کم‌آبی و بی‌آبی مواجه است و از دیگر سو بحران تأمین برق هم به آن اضافه شده است.