شهادت؛ آخرین مأموریت مأمور پلیس

​​​​​​​ متهم تحت تعقیب در جریان تعقیب و گریز مأمور پلیس را زیر گرفت و باعث مرگ وی شد.