14-15
یکشنبه 2 شهریور 1399
شماره 8020
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
4 اقتصاددان و 4 فعال بخش‌خصوصی در پیشنهادهایی به همشهری مطرح کردند

8 مسیر‌گشایش اقتصادی

تقویت بخش‌خصوصی، قانونگذاری‌خوانا، اعتمادسازی، تعیین‌تکلیف رژیم ارزی، کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور به مردم از جمله این پیشنهادهاست
بعضی آن را واگذاری سرزمین‌های سوخته به دولت‌های بعد دانستند و بعضی دیگر از آن با عنوان نفت برای مردم یا پس‌انداز ارزی برای ملت، یاد کردند.