قاب زندگی

کرونا سبب بی تحرکی بسیاری از سالمندان شده است.