موافقت کمیسیون ماده5 با کلیات ضوابط عام نمای ساختمانی

در آخرین جلسه کمیسیون ماده 5 شهر تهران با کلیات ضوابط عام نمای ساختمانی موافقت شد.