22
سه شنبه 7 مرداد 1399
شماره 7999
صفحه دوم قرن
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سوخت برای اتومبیل‌های تهران

اولین پمپ بنزین تهران در خیابان امیریه افتتاح شد
اجتماعی
بعد از ورود نخستین اتومبیل به ایران توسط مظفرالدین‌شاه در سال1281خورشیدی، تمایل برای استفاده از این وسیله بین مردم افزایش یافت.
فکاهی
نگاه کارتونیست مجله ناهید در 6خرداد 1306 به فرونت یا همان جبهه سوسیالیزم و میلیتاریزم که هیچ سلاحی به آن کارساز نیست.
اگر تاریخ مواجهه روشنفکران ایرانی با غرب را دوره عباس میرزا و نوع مواجهه را منفعلانه بدانیم، اولین مواجهه جدی روحانیت نه با ظواهر غرب، بلکه با قراردادهایی بود که میان ایران و «خارجه» بسته می‌شد.
«عصر روزی احضار فرمودند و از کاخ، از خیابان پهلوی پیاده راه افتادند.

ورزش برای همه

مجلس قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده را تصویب کرد
ورزش
تنها 2سال بعد از تصویب قانون سربازی اجباری، مجلس در تابستان ۱۳۰۶ قانون ورزش اجباری در مدارس را تصویب کرد.
PDF سه‌شنبه 7 مرداد 1399
کوتاه صفحه دوم قرن
در اردیبهشت 1306، چند روز پس از آنکه شاه فرمان الغای کاپیتولاسیون را به رئیس‌الوزرا ابلاغ کرد، قانون اختصاص 5میلیون تومان اعتبار برای مخارج راه‌آهن سراسری کشور در دهم اردیبهشت، به تصویب مجلس رسید تا فصل جدیدی در اجرای این پروژه ملی آغاز شود.