پیوند ذوق و پژوهش

لبی اگر در کارنامه خانلری بگزیم بر پراکنده‌کاری‌های اوست
پرویز ناتل خانلری پیوند ذوق و پژوهش بود؛ ذوق شاعرانه را با پژوهش و تحقیق و پرکاری در فرهنگ و زبان فارسی درآمیخته بود و خانلری شد.