24
شنبه 4 مرداد 1399
شماره 7996
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
هنوز هوا گرگ‌‎ومیش بود که سیدمحمد تدین رئیس مجلس شورای ملی، سلیمان میرزا اسکندری نماینده مجلس و رئیس حزب سوسیالیست ایران، سیدمحمدصادق طباطبایینماینده مجلس و مؤسس حزب اعتدالیون، حسین‌خان بهرامی ملقب به احیاءالسلطنه نماینده مجلس و پزشک، زین‌العابدین رهنما نماینده مجلس و روزنامه‌نگار، میرزا فرج‌الله‌خان دبیراعظم نماینده مجلس و روزنامه‌نگار، سرلشکر خدایارخان افسر قزاق و دوست رضاخان و احتمالا میرزا کریم‌خان رشتی، از رجال متنفذ حاضر در پشت پرده سیاست، به خانه سردارسپه رسیدند.