واقع‌‌گرایی ابتدایی

فرخ نخواست بیش از آن با سرزنش، قلب حریفه مغلوب را بیازارد
«تهران مخوف» را برخی نخستین رمان فارسی می‌دانند.