از مدرسه مروی تا دل دانشگاه تهران

الگوی آموزشی در این دانشکده به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر مکتب بوزار فرانسه بود
نوشتن از معماری در سال1320، یکی از عجیب‌ترین کارهاست؛ سال ورود متفقین به کشوری که از پیش، بی‌طرفی‌اش را در جنگ اعلام کرده بود، خلع رضاشاه و در نهایت تعطیلی دستگاهی که هزینه پروژه‌های معماری بزرگ و کوچک کشور از دل آن تامین می‌شد.