رقابت برای تبریک

​​​​​​​ب‍رگ‍زاری‌ ج‍ش‍ن‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ گیلان‌ به‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ان‍قراض‌ ق‍اج‍اریه‌ و س‍ل‍طن‍ت‌ رض‍اش‍اه؛ در این مورد مجموعه‌ای از اسناد، نامه‌ها و تلگراف‌ها از مرکز یا شهرهای مختلف وجود دارد که به نوعی توسط امرای لشکر و حکام ولایات نوشته شده است.