21
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
م‍وجودی‌ سیدجعفر پیشه‌وری، صدر ف‍رق‍ه‌ دمکرات‌ آذرب‍ایجان‌ در ب‍انک‌ ایران‌ و روس‌ بر اساس این سند که برای نخستین بار منتشر می‌شود، 18921250هجده میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و دویست و پنجاه ریال است که در دف‍ت‍رچ‍ه‌ ح‍س‍اب‌ بان‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ه‌وری‌ موجود است.
میرجعفر جوادزاده خلخالی در ظاهر اسمی در تاریخ است اما وقتی معروف می‌شود به سیدجعفر پیشه‌روی، به‌عنوان یکی از سرخوردگان تاریخ معاصر ایران و شخصی که در تلاش بود تا تکه‌ای از سرزمین ایران را جدا کند، معروف می‌شود.

کیش‌ومات رفیق استالین

سیاست احمد قوام در برابر خروج نظامی شوروی از ایران چه بود؟
وقتی فرمان «عدل مظفر» را می‌نوشت شاید در نگاه بسیاری او یکی از منشیان دربار مظفری با خط‌خوش بود که تن‌دادن شاه به فرمان مشروطیت را کتابت کرده است.