21
یکشنبه 5 مرداد 1399
شماره 7997
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از 9آبان 1304 که سیدمحمد تدین، نایب‌رئیس مجلس شورای ملی، لایحه خلع احمدشاه از سلطنت را به مجلس برد، بندی در آن وجود داشت که زمینه‌سازی‌ سلطنت شاه بعدی رضاشاهرا از نظر قانون مجلس ممکن ساخت؛ حکومت موقت «در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان پهلوی» سپرده شده و «تعیین تکلیف حکومت قطعی» به مجلس مؤسسان واگذار می‌شود.

ویژه‌نامه انقراض قاجار برآمدن سلسله پهلوی

ویژه‌نامه انقراض قاجار برآمدن سلسله پهلوی
PDF یکشنبه 5 مرداد 1399
کوتاه صفحه اول قرن
برای فهمیدن چرایی و چگونگی پایان یافتن سلطنت قاجاریه باید به ۲ عامل نگریست؛ عامل نخست داخلی و عامل دوم خارجی است.
کارنامه مصور قجر