08
جمعه 5 آبان 1402
شماره 8923
همشهری جمعه 8
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

به‌خاطر یک وجب جای پارک!

شهر که وا می‌رود و روزبه‌روز وسعت می‌یابد، بیشتر از شهروند در آن، خودرو دیده می‌شود.