14
پنج شنبه 24 بهمن 1398
شماره 7880
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بحران مدیریت بحران

تعدادی از امدادگران یک‌ماه بعد از سیل سیستان‌و‌بلوچستان از جای خالی «فرهنگ امدادرسانی» در بحران‌های کشور به همشهری می‌گویند
گزارش
سال 98رو به پایان است؛ سالی که پر از حوادث تلخ بود؛ حوادثی که از همان روزهای ابتدای فروردین شروع شدند و تا این روزها که شمارش معکوسمان برای رسیدن دوباره بهار شروع شده، کش آمدند و کام‌مان را تلخ کردند. بعضی طبیعی بودند و بعضی نتیجه خطاهای انسانی و نصیب ما از تمام این حادثه‌ها، کامی تلخ بود.