انار فاروق استان فارس

شهر فاروق از توابع شهرستان مرودشت استان فارس است.