قطع سر مار در تل‌آویو

یک: در چند هفته اخیر تمام تلاش اسرائیل برای واردکردن خسارت به شبکه مقاومت است. ترور رسمی و مستقیم فرماندهان مقاومت تا فضا‌سازی‌ علیه مقاومت و فشار برای بستن راه‌های تنفس اقتصادی و...،