سطل‌های زباله خیابان 204تهرانپارس برگردانده شدند

روابط عمومی منطقه 4شهرداری تهران به‌دنبال چاپ پیام مردمی با موضوع «سطل زباله کوچه 204تهرانپارس را برگردانند» در ستون «با مردم» 19آذرماه پاسخ داده است: سطل زباله‌های خیابان شهید گودرزی‌204تهرانپارس که به‌دلیل تعمیر و بازسازی جمع‌آوری شده بود، مجدد در سراسر خیابان مذکور ازجمله 204نصب شد.