با مردم

آیا در این کشور کسی از بلندگوی وانتی‌ها و کسانی که ضایعات می‌خرند راضی است؟ اگر همه مردم از این آلودگی صوتی ناراحت هستند چرا این کار غیرقانونی اعلام نمی‌شود تا آرامش صوتی به شهرها و کوچه‌ها بازگردد؟