واژگونی مرگبار اتوبوس

لغزندگی جاده‌و بی‌احتیاطی راننده اتوبوس حادثه مرگباری را رقم زد.