18
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
فرهاد احمدی را بیش از همه‌‌چیز، عاشق یافتم؛ عاشق در خلق فضا، در خوانش و کشف معنای فضا، عاشق در توجه به جزئیات پدیده‌ها، در معلمی، در شوندی دائمی و رو به کمال....
«ماده و فکر» محصول سال‌های رواج چیدمان در هنر مدرن دنیاست. چیدمان‌های گوناگون از چوب ، فلز و آهن تا اشیای زندگی روزمره. اما نوریوکی هاراگوچی به فکر استفاده از ماده‌ای متفاوت بود.
سر و وکله ایرانی‌ها در ونیز کم‌کم پیدا می‌شود. نخستین هیأت ایرانی شامل بازیگران و کارگردان فیلم «دشت خاموش» به ونیز رسیدند

ساده مثل سیاه

چند سطری درباره سیا ارمجانی هنرمند نامدار ایرانی‌0‌آمریکایی که چند روز پیش در ۸۱سالگی درگذشت
از میان هنرمندان نامدار ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، انگشت‌شمارند کسانی که همه حیات حرفه‌ای هنری‌شان در خارج از ایران بوده باشد، آنجا آغاز کرده باشند و همانجا به شهرت رسیده باشند.