تابستان در بقچه

​​​​​​​فرهاد یلدا|   کنار سایه نه چندان خنک دیوارها، باید از تابستان گفت و با دلخوشی خفت اما چه فایده که فعلا سناریوی زندگی روزمره با کرونا، پلان‌بندی شده و به همین دلیل است که باید تابستان را انداخت در بقچه و ماسک را کشید روی صورت و از همین سایه‌هایی که می‌دانستند چه تابستانی است عبور کرد.