خانه پدری در سوربن

فیلم «خانه پدری» در دانشگاه سوربن پاریس به نمایش عمومی گذاشته می‌شود.