اهدای خون کارکنان همشهری

همزمان با روز انتقال خون، واحد سیار انتقال خون استان تهران با کادر پزشکی 10نفره برای معاینه اولیه، مشاوره پزشکی و دریافت خون در مؤسسه همشهری حاضر شدند.