اربابان بچه‌های خیابان‌

می‌گویند درصد کمی از متکدیان نیازمند واقعی محسوب می‌شوند و درصد زیادی از آنها جزو طبقه نیازمند دسته‌بندی نمی‌شوند و به‌طور خانوادگی و شبکه مافیایی فعالیت می‌کنند.