تلاش برای کاهش جرم

شاخص جرم و جنایت در سال 98 چه وضعیتی داشت؟
موضوع جرم و جنایت از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که اثرات زیانبار اجتماعی-اقتصادی به‌دنبال دارد و به‌دنبال خود تورم، بیکاری و فقر را به‌دنبال می‌آورد. لذا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هر ساله با مشارکت دستگاه‌های اجرایی با محوریت شاخص‌های عمومی و اختصاصی به‌منظور کاهش جرم و جنایت در کشور برنامه‌هایی را در اولویت اجرا قرار می‌دهد.