نقشه راه عبور از جنگ اقتصادی

مردی صنعتگر و کارآفرین که هم سمت مشاور اقتصادی مصدق را در کارنامه دارد و هم از معتمدان دولت زمان جنگ و نخست‌وزیر وقت محسوب می‌شود. کسی که بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی، هم اقتصاددانان را به تحسین واداشته و هم فیلسوفان و عرفا را. یک مرد بی‌حاشیه و دوستدار ایران، اسلام و تولید ملی که می‌گویند نخست‌وزیر دولت جنگ او را ناجی کشور از پرتگاه‌های مهلک دوران جنگ می‌دانست و معتقد بود بدون او، ایران در زمان جنگ در حوزه اقتصاد شکست می‌خورد.