خودروی شخصی کم داریم یا زیاد؟

نگاهی به سرانه خودرو در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران
سال‌هاست که خرید خودروی شخصی، به یکی از مراحل رشد و ترقی و برخورداری هر شهروندی در شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده و با توجه به سطح قیمتی خودروهای غیرنو یا ارزان و وجود برخی تسهیلات، رسیدن به این مرحله برای بیشتر گروه‌ها و دهک‌های جامعه چندان هم دشوار نیست