قاب دیروز

جیمز فرانسیس هارلی همراه با سربازان انگلیسی وارد خاک ایران شد و در مجموع 500 قطعه عکس از مناطق مختلف ایران تهیه و آن را در کتابی منتشر کرد. این عکس ها بخشی از هویت گذشته است.