15
شنبه 11 آبان 1398
شماره 7796
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جمله آشنایی که این روزها از زبان والدین می‌شنویم، اتفاق‌نظر آنها درباره هوش و تفاوت ملموس کودکان یک دهه اخیر در قیاس با کودکان دهه‌های گذشته است.
پاییز از راه رسیده و خزان برگ‌ها نوید بادهای سرد و روزهای همراه با برف و باران را می‌دهد. این روزها اگر مراقب نباشید در دام تزویرهای یک بام و دو‌هوای پاییزی قرار می‌گیرید و سرماخوردگی مهمان تنتان می‌شود.

سلام آمیرزا !

3جوان به‌خاطر دغدغه و علاقه‌شان، فروشگاه صنایع‌دستی سیار راه‌اندازی کرده‌اند
یک فولکس واگن وَن با طرحی سنتی از دور به چشم می‌خورد. گل‌هایی که براساس نقوش فرش‌های کاشان روی بدنه ماشین طراحی شده فولکس قدیمی را خاص‌تر کرده است.