شورا در یک‌چهارم نهایی

اعضای شورای پنجم شهر تهران درست یک‌سال دیگر فرصت دارند تا به تمام شعارها و وعده‌هایی که در انتخابات96 به پایتخت‌نشینان داده‌اند، عمل کنند.