نشستی برای باغ‌های گمشده تهران

حفظ باغات باقیمانده شهر تهران موضوعی اساسی به شمار می‌رود و شهروندان بیم آن دارند که همین 5500باغ موجود هم از بین برود؛ اگرچه شورای شهر تهران با ابطال مصوبه برج باغ‌ها گامی بزرگ برای حفظ باغات پایتخت برداشته است.