گلوله‌های شیشه‌ای؛ سوغات 3 میلیون‌ساله از فضا

منشأ بلورهای شیشه‌ای ناشناخته‌ای که در سال گذشته مورد تعجب و حیرت دانشمندان شده بودند، ‌مشخص شده است.