کارخانه «ذره خدا»

برخورددهنده ذرات آینده در اروپا که قرار است با همکاری 22کشور ساخته شود، فیزیک نوین را دگرگون خواهد کرد
سازمان سرن اعلام کرده، قصد دارد یک برخورددهنده جدید را که نسبت به سیستم قبلی سرن 4برابر بزرگ‌تر و 10بار قدرتمندتر است، بسازد.