12
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه12
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازخوانی کوتاه تاریخ مطبوعات ایران از ابتدا تا تولد نخستین روزنامه تمام‌رنگی

از کاغذ اخبار تا همشهری

روزنامه‌نگاری در ایران و جهان، درواقع قیافه بیرونی و مصداقی یک نیاز بوده و هست. چه نیازی؟ اینکه آدمی دوست داشت از دور و بر خودش بیشتر بداند.