10
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه10
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سردبیران و معاونان روزنامه‌ها و مجله‌های مهم کشور از همشهری می‌گویند

یک رقیب بزرگ

ویژه‌نامه شماره 8هزار همشهری که نشان از حدود 3دهه فعالیت این مؤسسه مطبوعاتی دارد، فرصتی دست داد تا سراغی از سردبیران و معاونان روزنامه‌ها و مجله‌های مهم کشور بگیریم و از آنها بخواهیم نظرشان را درباره همشهری بگویند.