پاییز تلخ اقتصاد ایران

اصلاحات اقتصادی به امید خروج سریع‌تر از بحران آغاز شد
سال1320 درحالی آغاز شد که جهان در تب جنگ می‌سوخت و هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شد.