فیلسوف نجف

سید حسین بادکوبه‌ای، مهم‌ترین استاد فلسفه در حوزه نجف است
جدال میان عارف، فقیه و فیلسوف، جدالی قدیمی است و از زمان حیات ائمه نیز وجود داشته است.