جامعه را پادگانی اداره نمی کنیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال همشهری درباره انتقادات از بازگشایی مبهم و بدون دستورالعمل مشخص مدارس در سال تحصیلی جدید با وجود شیوع بیماری کرونا گفت: من فکر می‌کنم شاید مقداری در بازنمایی اخبار و مباحثی که مطرح شد سیستم اطلاع‌رسانی ما به درستی عمل نکرد.