اتاق ارزی یا گردنه اخذ رشوه؟!

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت که او محل کار خود را به گردنه اخذ رشوه از کارگزاران ارزی تبدیل کرده بود
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.