روی خط انتخابات

تأکید بر ضرورت حضور در انتخابات مجلس یازدهم یکی از موضوعات مورد تأکید ائمه جمعه در سراسر کشور بود.