ما نان می‌خواهیم

بلوای نان در شهر‌های ایران مردم را به ستوه آورده ‌است
2سال قبل از اشغال کشور توسط انگلستان و شوروی وضعیت تورم و رکود توانایی خرید مردم را کاهش داده بود.