زنده به گوری یک جامعه

نخستین مجموعه داستان صادق هدایت چگونه نوشته شد
زمانی که استبداد تمامی دستاوردهای انقلاب مشروطه را از چنگ مردم ربود، از لحاظ فرهنگی و ادبی، کشور به کویر خشک مبدل شد که در آن معدودی داستان خواندنی به‌صورت واحدهای پرت افتاده از هم دیده می‌شدند.