22
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
صفحات دوم و سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
زمانی که شوروی از خاک ایران خارج شد و ارتش به سوی آذربایجان حمله کرد، بسیاری از روزنامه‌ها لحظه‌به‌لحظه گزارش و اخبار را در تک‌برگ با حروف درشت منتشر می‌کردند.
روزنامه آژیر، یک روزنامه چپگرا و تندرو بود که توسط سیدجعفر پیشه‌وری از ابتدای تابستان1322 تا سال1324 که پیشه‌وری به تبریز رفت، در تهران منتشر می‌شد.

بازیگران فرقه دموکرات

پس از توافق قوام و استالین در اسفند1324، ارتش سرخ در بهار1325 نیروهای خود را از شمال ایران خارج کرد.